شرکت اروم سارآب

  • مدیر: اسمعیل دعاءجو
  • تلفن:04433386613-16
  • وب سایت:
  • فاکس: 04432430927
  • نشانی: ارومیه،کیلومتر 14 جاده ارومیه، مهاباد، روبروی هنرستان کشاورزی شهید بهشتی
  • ایمیل: