شرکت زرین قطره شرق

  • مدیر: حسن زاده
  • تلفن:05135414424
  • وب سایت:
  • فاکس: 05135414427
  • نشانی: مشهد، شهرک صنعتی توس، فاز 3، اندیشه 1/15 قطعه 896
  • ایمیل: