شرکت صنایع پلیمر کرمان

  • مدیر: ادیب
  • تلفن:-------------
  • وب سایت:
  • فاکس: 03433353429
  • نشانی: کرمان، کیلومتر 6 جاده زنگی آباد
  • ایمیل: