شرکت صنایع اتیلن اردکان

  • مدیر: ولی الله حسینی پور
  • تلفن:03532227763
  • وب سایت:
  • فاکس: 03532227762
  • نشانی: اردکان، خ سعدی، پلاک 257، کد پستی 8951714939
  • ایمیل: