شرکت ساحل زاینده رود مبارکه

  • مدیر: ابوطالب غفاری
  • تلفن:03153355503
  • وب سایت:
  • فاکس: 03153355505
  • نشانی: اصفهان، جاده شهرضا مبارکه، کیلومتر 25 ، شهرک صنعتی جمبزه
  • ایمیل: