شرکت آبتین سپاهان شط

  • مدیر: تاجی زادگان
  • تلفن:03135722707
  • وب سایت:
  • فاکس: 03132640479
  • نشانی: اصفهان، منطقه صنعتی جی، خ چهارم فرعی سوم، پلاک 47 کد 8159485168
  • ایمیل: