شرکت میرآب لوله طوس

  • مدیر: علی جلالی
  • تلفن:05146139550
  • وب سایت:
  • فاکس: 05146139114
  • نشانی: چناران، شهرک صنعتی چناران، فاز یک، انتهای صنعت 17 سمت راست قطعه 392-393- کدپستی 9361143139
  • ایمیل: