تولیدی خزر کاوه گستر مروارید

  • مدیر: خلیل ایمانی کارنامی
  • تلفن:01133250432
  • وب سایت:
  • فاکس: 01133258859
  • نشانی: مازندران ساری کمربندی غربی جنب بانک صادرات قدیم شعبه میدان بار به بخش واحد آزمایشگاه کد پستی 4816897853
  • ایمیل: