شرکت صنایع آران پلیمر آوند

  • مدیر: قاسم شیبت زاده
  • تلفن:04533873048
  • وب سایت:
  • فاکس: 04533873049
  • نشانی: اردبیل، میدان شریعتی، روبروی بانک سامان، ط سوم
  • ایمیل: