شرکت تعاونی بهار مهاجران اراک

  • مدیر: پرویز محمدی
  • تلفن:08633573257
  • وب سایت:
  • فاکس: 08633573477
  • نشانی: اراک، شهرک صنعتی آیبک آباد، خیابان ارغوان 2
  • ایمیل: