شرکت لوله شرق آسیا

  • مدیر: عباسعلی عیدی زاده
  • تلفن:05156526600
  • وب سایت:
  • فاکس: 05156526500
  • نشانی: خراسان رضوی، بجستان، خیابان 12 فروردین
  • ایمیل: