شرکت پارس آب صنعت شیراز

  • مدیر: خلیل روستا طسوجی
  • تلفن:07137827714
  • وب سایت:
  • فاکس: 07137828077
  • نشانی: شیراز، کوار، خیابان امام خمینی، خیابان بهار، سمت راست، شرکت پارس آب
  • ایمیل: