شرکت رستاق پلیمر

  • مدیر: احمد پوشپاش
  • تلفن:23?07158606022
  • وب سایت: rostaghco.ir
  • فاکس: 07158606999
  • نشانی: شیراز، کیلومتر 5 شرق تخت جمشید دو راهی محمدآباد، ک پ 7378155771
  • ایمیل: rostaghco@gmail.com