شرکت سرو آب سروستان

  • مدیر: آرش فریدونی
  • تلفن:07137847662
  • وب سایت:
  • فاکس: 07137847660
  • نشانی: فارس، سروستان، شهرک صنعتی شماره یک، بلوک ب، قطعات 1و17و19- کدپستی 7345175911
  • ایمیل: