واحد تولیدی جهد پلی فوم خراسان

  • مدیر: حمیدرضا مشرقی
  • تلفن:05137259050
  • وب سایت:
  • فاکس: 05137116654
  • نشانی: مشهد، بلوار وکیل آباد ، وکیل آباد 17 معاد 7 پلاک 174 کدپ 9188857783
  • ایمیل: