آبشار لوله زنجان

  • مدیر: مالک ا‍‍‍‍‍زدر جراحی
  • تلفن:02432385092-02432385
  • وب سایت:
  • فاکس: 02432385093
  • نشانی: زنجان، جاده بیجار، جاده دندی، شهرک صنعتی نوآوران، خیابان شکوفایی 2، خیابان نوآوران2
  • ایمیل: