شرکت آتریگ صنعت

  • مدیر: سید امیر عباس جمشیدی
  • تلفن:03833340540
  • وب سایت:
  • فاکس: 03833345550
  • نشانی: چهارمحال بختیاری، شهرکرد، خیابان فلسطین، پلاک 3
  • ایمیل: atrigsanat@gmail.com