پارس حیات کویر

  • مدیر: محمد نوشاد
  • تلفن:03433386408
  • وب سایت: --------------
  • فاکس: 03433386324
  • نشانی: کرمان، شهرک صنعتی خضراء، خیابان هفدهم، فرعی 18/2
  • ایمیل: