رادین پلیمر پارسیان

  • مدیر: ابوالفضل ایزدی
  • تلفن:031950154010
  • وب سایت:
  • فاکس:
  • نشانی: اصفهان-شهرک بزرگ شمال اصفهان -خیابان کارآفرینان12/1 پلاک13
  • ایمیل: sbn.izadi@yahoo.com