اصفهان پوشان

  • مدیر: رسول برخورداری
  • تلفن:34519908
  • وب سایت:
  • فاکس:
  • نشانی: منطقه صنعتی دولت آباد, خیابان شمس تبریزی, شرکت آبیاری قطره ای اصفهان پوشان
  • ایمیل: rasolbarkhordari@yahoo.com