تعاونی پادارلوله پاز کمیجان

  • مدیر: محسن کرباسی
  • تلفن:08635454308
  • وب سایت:
  • فاکس:
  • نشانی: استان مرکزی-کمیجان-بلواریادگارامام-نرسیده به تقاطع چهرقان
  • ایمیل: mohsen_karbasi@yahoo.com