یکتالوله گلپایگان

  • مدیر: محمدرضا دشتبانی کتایونچه
  • تلفن:09161600300
  • وب سایت:
  • فاکس:
  • نشانی: لرستان-شهرستان دلفان-شهرک صنعتی علیمیرزایی-شرکت یکتالوله گلپایگان
  • ایمیل: yekta.golpayegan@yahoo.com