سپیدگوهرزنجان(شیرچی)

  • مدیر: علی شیرچی
  • تلفن:09121416685
  • وب سایت: www.sabalulehzanjan.com
  • فاکس:
  • نشانی: شهرک صنعتی شماره 1 خیابان یاوران 9-سپیدگوهرزنجان(صبالوله)
  • ایمیل: alireza.minu@yahoo.com