شرکت لوله و پروفیل رفسنجان

  • مدیر: علی سنجی
  • تلفن:03434288873
  • وب سایت: ---------------
  • فاکس: 03434288875
  • نشانی: رفسنجان، بلوار امام سجاد، روبروی کارواش آزادی
  • ایمیل: rafsanjanpipe.co@gmail.com