شرکت آبدشت شهر کرد

  • مدیر: پوران صداقت
  • تلفن:03833347390
  • وب سایت:
  • فاکس: 03833338134
  • نشانی: شهرکرد،شهرک¬صنعتی، بلوار کارآفرینان، خ بهارستان سوم، کد پ 8813655511
  • ایمیل: