شرکت لوله گستر رودآب

  • مدیر: امین علی محمدی
  • تلفن:03833347390
  • وب سایت:
  • فاکس: 03833338134
  • نشانی: شهر کرد، قطب صنعتی، بلوار کار آفرینان، بهارستان چهارم
  • ایمیل: