شرکت سبک لوله نوین

  • مدیر: فرید فتوحی
  • تلفن:08733362300-1
  • وب سایت: SABOKLOULEH.COM
  • فاکس: 08733362676
  • نشانی: سنندج، کیلومتر 4 جاده سنندج، کرمانشاه، جنب شرکت مهندسی بتن پیش تنیده
  • ایمیل: SABOKLOULEH@GMAIL.COM