شرکت آبرسانان کرمان

شرکت آبرسانان کرمان-محب صفی زاده
  • مدیر: محب صفی زاده
  • تلفن:4-3434288062
  • وب سایت: -------
  • فاکس: 03434288065
  • نشانی: رفسنجان، کیلومتر 5 جاده رفسنجان به کرمان، شهرک صنعتی، خیابان 3
  • ایمیل: ark.pe.co@gmail.com