شرکت دشت لوله کردستان

  • مدیر: جمال مرادی
  • تلفن:08733150145
  • وب سایت: -------
  • فاکس: 08733150143
  • نشانی: کردستان، سنندج، بلوار کردستان، سه راهی موزه
  • ایمیل: dashtloleh@gmail.com