شرکت آبگستر

  • مدیر: حسن نیکو فرید
  • تلفن:01732164800
  • وب سایت: abgostar.ir
  • فاکس: 01732164111
  • نشانی: دفتر مرکزی گرگان، نصرآباد، بعد از شرکت گرگان سفال
  • ایمیل: info@abgostar.ir