شرکت راسخ لوله بشل

  • مدیر: محمد مشتاقی
  • تلفن:01142433507 - 011424
  • وب سایت:
  • فاکس: 01142433509
  • نشانی: سواد کوه، کیلومتر 5 جاده قائم شهر به شیرگاه ، شهرک صنعتی بشل، فاز 2، روبروی خزر شیر
  • ایمیل: