شرکت خوشنام خراسان

  • مدیر: امیر برکت مومنی
  • تلفن:05138444448
  • وب سایت: khoshnam.co
  • فاکس: 05138444447
  • نشانی: مشهد، بلوار تلویزیون، نبش منتظری 7 ، ساختمان ساپکو ، ط 8
  • ایمیل: info@khoshnam.co