شرکت آبیاران سازه اسفراین

  • مدیر: فریبرز کاظمی
  • تلفن:05837216166
  • وب سایت: -------
  • فاکس: 05837216311
  • نشانی: اسفراین، کیلومتر 5 جاده بجنورد
  • ایمیل: abyaransazeh.co@gmail.com