شرکت کمند تاب

شرکت کمند تاب-وحید سخن سنج
  • مدیر: وحید سخن سنج
  • تلفن:08334276595
  • وب سایت: -----------
  • فاکس: 08334270444
  • نشانی: کرمانشاه، کیلومتر 8جاده سنندج، شهر صنعتی، خ دهخدا
  • ایمیل: kamandtab55@yahoo.com