شرکت جمال کاران سپید

  • مدیر: مسعود جمال لیوانی
  • تلفن:01133252589
  • وب سایت:
  • فاکس: 01133268408
  • نشانی: ساری، بلوار طالقانی، خ شهابی، کوچه موسوی، شرکت جمال کاران سپید
  • ایمیل: