شرکت سهند آسا

  • مدیر: حسن محمدی
  • تلفن:04136375071
  • وب سایت: SAHANDASA.CO
  • فاکس: 04136373870
  • نشانی: تبریز، کیلومتر 3 جاده تهران، شهرک شاهین شهر، شانزده متری سوم شرقی
  • ایمیل: INFO@SAHANDASA.CO