هیات مدیره انجمن

بیوک آقا صحاف امین

بیوک آقا صحاف امین

سمت:رییس هیأت مدیره
اطلاعات بیشتر
علی اصغر کشت کاران

علی اصغر کشت کاران

سمت:نایب رییس هیأت مدیره
اطلاعات بیشتر
محسن جمالیان

محسن جمالیان

سمت:عضوهیأت مدیره
اطلاعات بیشتر

علی ویسی میانکلی

سمت:عضوهیأت مدیره
اطلاعات بیشتر

بابک دیانت پی

سمت:عضوهیأت مدیره/خزانه دار
اطلاعات بیشتر