هیات مدیره انجمن

بیوک آقا صحاف امین

بیوک آقا صحاف امین

سمت:رییس هیأت مدیره
اطلاعات بیشتر
علی اصغر کشت کاران

علی اصغر کشت کاران

سمت:نایب رییس هیأت مدیره
اطلاعات بیشتر
سعید زمانزاده

سعید زمانزاده

سمت:عضوهیأت مدیره
اطلاعات بیشتر
سید مسعود مهدوی

سید مسعود مهدوی

سمت:عضوهیأت مدیره
اطلاعات بیشتر
بابک دیانت پی

بابک دیانت پی

سمت:عضوهیأت مدیره/خزانه دار
اطلاعات بیشتر