اعضای انجمن

تعاونی پلی آوند

تعاونی پلی آوند

مدیر:آرش حاج علی اکبری تلفن:03134215000 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

تهران پلاستیک شمس

مدیر:شمس اله نقدی مطیع تلفن:65753969-65756030-65755520-65755580 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

تولیدی آب گستر سهند آذربایجان

مدیر:مهدی بابائی درزی تلفن:88028071 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

تک پلاست نورآذربایجان

مدیر:احمدروستا تلفن:04142495120 -1 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

تک پژوهان پارت

مدیر:سید ابوالقاسم سیدی علوی تلفن:05137231290-92 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

جهد لوله خراسان

مدیر:سعید صالحی زاده تلفن:05137259050 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

دربند لوله جنوب

مدیر:حشمت الله ملکی تلفن:08435722136 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

دربندلوله جنوب

مدیر:حشمت اله ملکی تلفن:09183434478 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر
دفتر مهندسی بازرگانی توکلی

دفتر مهندسی بازرگانی توکلی

مدیر:احمدرضا توکلی تلفن:88995828 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

رادین پلیمر پارسیان

مدیر:ابوالفضل ایزدی تلفن:031950154010 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

سپیدگوهرزنجان(شیرچی)

مدیر:علی شیرچی تلفن:09121416685 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر
شرکت آب آفرین

شرکت آب آفرین

مدیر:الهه عرفانی پور تلفن:88694510 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت آب بارش سپاهان

مدیر:منصور لطیفی تلفن:03135724301 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت آب نهالان خلیج فارس

مدیر:اسماعیل براتی تلفن:07137134576 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت آب و لوله اراک

مدیر:قاسم نظری تلفن:22968385 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت آبان بسپار توسعه

مدیر:مهرزاد فاطمی نیا تلفن:06133130810,11 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت آبان فلات

مدیر:داریوش محمدی تلفن:07132229921 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت آبدشت شهر کرد

مدیر:پوران صداقت تلفن:03833347390 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت آبرسان نوید زنجان

مدیر:نیره رضایی حریری تلفن:1-88527940 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر
شرکت آبرسانان ماهر فارس

شرکت آبرسانان ماهر فارس

مدیر:جلال عمادی تلفن:07143494400 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر
شرکت آبرسانان کرمان

شرکت آبرسانان کرمان

مدیر:محب صفی زاده تلفن:4-3434288062 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت آبرسانی دشت زاینده رود

مدیر:علیرضا میرمحمد صادقی تلفن:03132225332 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت آبریزان کرمان

مدیر:غلامعلی لطفعلی زاده تلفن:03432721419 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت آبفشان ساحل شیراز

مدیر:مهرنوش رئیسی تلفن:07138305998- 9 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت آبگستر

مدیر:حسن نیکو فرید تلفن:01732164800 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت آبیاران سازه اسفراین

مدیر:فریبرز کاظمی تلفن:05837216166 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت آبیاری کویر

مدیر:علی ارجمندی تلفن:88676377 - 88676380 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت آتریگ صنعت

مدیر:سید امیر عباس جمشیدی تلفن:03833340540 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر
شرکت آوند پلاست کرمان

شرکت آوند پلاست کرمان

مدیر:سعید زمانزاده تلفن:44201516 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر

شرکت اروم سارآب

مدیر:اسمعیل دعاءجو تلفن:04433386613-16 رتبه بندی:-
اطلاعات بیشتر