اعضای انجمن

شرکت تعاونی باران پلیمر اسپادانا

مدیر:عبدالله یار مرادیان تلفن:03133389168 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت تعاونی پلاستیک سازان ملایر

مدیر:مصطفی غفوری تلفن:08132345079 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت تعاونی پلی پارس زاگرس

مدیر:آقای عبدلی تلفن:08334280780 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت تعاونی پویا شیمی جنوب

مدیر:رضا حاجی زادگان تلفن:07734222214 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت توسعه کشاورزی سبز دشت

مدیر:سیامک نیک منش تلفن:04532327766 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت تولیدی بازرگانی سبز خرمشهر

مدیر:رضا کاظمینی تلفن:06133739252 - 061337 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت تولیدی پلی اتیلن جابری

مدیر:محمد جابری تلفن:02434354625 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت دریا لوله کردستان

مدیر:محمد قربانی تلفن:08735232853 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت دریستن

مدیر:ولی محمدی سرپیری تلفن:03833349491 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت دشت لوله کردستان

مدیر:جمال مرادی تلفن:08733150145 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت رستاق پلیمر

مدیر:احمد پوشپاش تلفن:23?07158606022 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت زاگرس پلاست غرب

مدیر:بهرامعلی الماسی تلفن:08735250249 - 087352 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت زاگرس پولیکا همدان

مدیر:حبیب الله غلامی تلفن:08134383747 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت ساحل زاینده رود مبارکه

مدیر:ابوطالب غفاری تلفن:03153355503 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت سبز آب لوله سپاهان

مدیر:محسن معمارزاده تلفن:03132339622 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت سرو آب سروستان

مدیر:آرش فریدونی تلفن:07137847662 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت سهند گستر بروجرد

مدیر:حسن ایزدپناه تلفن:06642463552 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت سهیل ستاره سپاهان

مدیر:مسعود افیونیان تلفن:03135724194 - 031357 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت سپهر آبرود آپادانا

مدیر:محمد دهقانی تلفن:03142693663-6 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت سیب آور

مدیر:رسول زیادلو تلفن:01735753550 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت صبا لوله زنجان

مدیر:جلال شیرچی تلفن:02432221749 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت صنایع آران پلیمر آوند

مدیر:قاسم شیبت زاده تلفن:04533873048 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت صنایع اتیلن اردکان

مدیر:ولی الله حسینی پور تلفن:03532227763 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت صنایع پلاستیک کوثر گهر

مدیر:ناصر هوشیار تلفن:06643235013 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت صنایع پلی اتیلن آباده

مدیر:عباس حیدری تلفن:07144354912 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت صنایع گسترش لوله اراک پلاب

مدیر:رحمت الله سعیدی تلفن:08633572251 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر
شرکت قطران دریای گیل

شرکت قطران دریای گیل

مدیر:عادل صیادی تلفن:01333884350-51 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت لوله سازی آوید

مدیر:کریم صادقپور تلفن:66437481-66434426 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت لوله سازی رزاقی

مدیر:رضوان رزاقی تلفن:55572819 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر

شرکت لوله گستر سنندج

مدیر:اکبر صادقی تلفن:0873233014 رتبه بندی:رتبه C
اطلاعات بیشتر