تعرفه تبلیغات

صفحه اصلی:

1.       آگهی هدر با کد شناسه A1: ثابت/ مبلغ اجاره ماهیانه 550 هزار تومان

2.       آگهی ستون سمت چپ با کد شناسه A2: چرخشی/ مبلغ اجاره ماهیانه: 220 هزار تومان (بدون نمایش در نسخه موبایل)

3.       آگهی سمت راست با کد شناسه A3/ چرخشی: مبلغ اجاره ماهیانه: 300 هزار تومان

صفحات داخلی:

4.       آگهی هدر با کد شناسه B1/ ثابت: مبلغ اجاره ماهیانه 300 هزار تومان

5.       آگهی ستون سمت چپ با کد شناسه B2/ چرخشی: مبلغ اجاره ماهیانه 200 هزار تومان

--

1.       طراحی آگهی ها به عهده سفارش دهنده است و در صورت انجام طراحی توسط گرافیست همکار انجمن، مبلغ 100 هزار تومان به مبلغ قرارداد اضافه می شود.

2.       حداقل میزان قرارداد 3 ماهه و سقف قرارداد تا پایان سال 95 است. (قراردادهای 3 ماه پایان سال مشمول حداقل زمان نمی شود و تا 1 ماه نیز امکان عقد قرارداد وجود دارد.)

3.       وب سایت ضمانتی در ارائه تعداد کلیک بر روی آگهی ها به سفارش دهندگان ندارد.