تصاویر جلسه تدوین استاندارد ملی سامانه‌های لوله‌گذاری پلی‌اتیلن گازرسانی، ۱۹ بهمن ۹۴