تصاویر جلسه تدوین استاندارد ملی سامانه‌های لوله‌گذاری پلی‌اتیلن گازرسانی، ۹ اسفند ۹۴