تصاویر برگزاری جلسه رئیس هیئت مدیره انجمن با معاونت آب و خاک، 29 فروردین 1395