تصاویر نخستین دوره کلاس آموزش جوش پلی اتیلن، 29 تا 31 فروردین 1395