تصاویر افتتاح مجتمع پتروشیمی مهاباد با حضور رییس جمهوری، 11 خرداد 1395