تصاویر نهمین جلسه بازنگری شاخص های رتبه بندی سال 95، 12 خرداد 1395