تصاویر سی و یکمی جلسه دورپنجم هیئت مدیره، 22 خرداد 1395