تصاویر جلسه عمومی نشست مشترک انجمن ملی صنایع پلاستیک با دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی و روسای تشکل ها، 2