تصاویر جلسه تعیین شاخص های لوله های دوجداره 16 مرداد 1395