تصاویر سی و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن پلی اتیلن ۱۷ شهریور 1395